top-banner

Điều khoản dịch vụ

1. Điều Kiện

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản và Điều kiện Sử dụng trang web và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật địa phương hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này có thể đã đã được bảo vệ bởi bản quyền và luật thương hiệu.

2. Sửa Đổi và lỗi in, lỗi viết

Các tài liệu xuất hiện trên Kaguya có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc nhiếp ảnh. Kaguya sẽ không hứa rằng bất kỳ tài liệu nào trong trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Kaguya có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Kaguya không đưa ra bất kỳ cam kết nào để cập nhật các tài liệu.

3. Sửa đổi điều khoản sử dụng trang web

Kaguya có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

4. Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi. .

5. Luật quản lý

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Kaguya sẽ được điều chỉnh bởi luật của BQ mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.